راه اندازی پایگاه خبری و سامانه منابع انسانی

راه اندازی پایگاه خبری و سامانه منابع انسانی

پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش که به منظور ایجاد ارتباط مستقیم مدیران و پرسنل تحت قرارداد این شرکت و نیز ارائه خدمات الکترونیکی به کارکنان راه اندازی شد.