اطلاعیه در خصوص بیمه معوق پرسنل

قابل توجه تمامی همکاران گرامی
شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

به اطلاع می رساند آن دسته از کارکنانی که دارای معوقه کارکرد بوده و حقوق آنها به صورت معوقه پرداخت شده است، به منظور پیگیری و اعمال سابقه بیمه تأمین اجتماعی
(مدت کارکرد معوق) در اسرع وقت با در دست داشتن فرم تکمیل شده ادعای سابقه به همراه مدارک و مستندات لازم به امور مالی شرکت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است قصور و عدم مراجعه به موقع و در نتیجه آن اعمال جرائم احتمالی از سوی سازمان تأمین اجتماعی کیش به حساب  بدهی خود شخص منظور می گردد.