اهداف و اولویت ها

پاسخگویی سریع و درخور شأن به درخواست های پرسنل و سهامداران – شفافیت عملکرد و تصمیمات ، بهره گیری از خرد جمعی در راستای انتفاع تمامی سهامداران و پرسنل اولویت های آتی شرکت خواهند بود .

پاسخگویی سریع و درخور شأن به درخواست های پرسنل و سهامداران – شفافیت عملکرد و تصمیمات ، بهره گیری از خرد جمعی در راستای انتفاع تمامی سهامداران و پرسنل اولویت های آتی شرکت خواهند بود .