تاریخچه تعاونی

شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 04/02/1391با شماره 9989 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی کیش ثبت و تاسیس گردید. تاسیس این شرکت هم راستا با سیاست های کلی خصوصی سازی مندرج در اصل 44 قانون اساسی بود و اهداف مشخصی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی پیگیری می کند.

شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 04/02/1391با شماره 9989 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی کیش ثبت و تاسیس گردید. تاسیس این شرکت هم راستا با سیاست های کلی خصوصی سازی مندرج در اصل 44 قانون اساسی بود و اهداف مشخصی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی پیگیری می کند.

اهداف کلان این شرکت عبارتند از، تحقق عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در بین کارکنان شرکتی شاغل در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آن و نیز ارتقا امنیت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان و اهداف خرد آن، فعالیت های اقتصادی سودآور در راستای بهره مندی سهامداران می باشد.در زمینه اقتصادی این شرکت طبق اساسنامه خود امکان ورود به عرصه های تامین نیرو، ساخت و ساز و سایر فعالیت های تجاری و اقتصادی در جزیره کیش و هندورابی را دارا  می باشد.

این شرکت، به مثابه خانواده ای با بیش از 1600 سهام دار به عنوان بزرگترین شرکت تامین نیروی جزیره، و یکی از پیمانکاران خوش سابقه همکار با سازمان منطقه آزاد کیش، مسیر رو به رشدی را پیش رو دارد که امید است با همراهی و همدلی سهامداران، توسعه و شکوفایی شرکت در مسیر منافع جمعی محقق گردد.