معرفی شرکت

معرفی شرکت

تعاون یعنی یاری کردن یکدیگر، و چه همیاری نیکوتر از اینکه در راستای منفعت جمعی و بهره مند شدن قشر وسیعی از کارمندان و کارگران تلاشگر جامعه باشد و این ایده سرآغازی شد برای شروع به کار شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش .
امروز با گذشت 6 سال از حیات سازمانی شرکت و پس از تثبیت ساختار آن به عنوان یکی از مهمترین همکاران اقتصادی سازمان منطقه آزاد در بخش خصوصی ، زمان گسترش فعالیت های اقتصادی و رفاهی فرا رسیده است.

تاریخچه تعاونی

تاریخچه تعاونی

شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 04/02/1391با شماره 9989 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی کیش ثبت و تاسیس گردید. تاسیس این شرکت هم راستا با سیاست های کلی خصوصی سازی مندرج در اصل 44 قانون اساسی بود و اهداف مشخصی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی پیگیری می کند.

اهداف و اولویت ها

اهداف و اولویت ها

پاسخگویی سریع و درخور شأن به درخواست های پرسنل و سهامداران – شفافیت عملکرد و تصمیمات ، بهره گیری از خرد جمعی در راستای انتفاع تمامی سهامداران و پرسنل اولویت های آتی شرکت خواهند بود .