مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش به شرح ذیل می باشند.

مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت تعاونی ( نوبت دوم) در تاریخ 1398/05/16 با حضور سهامداران شرکت، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و نیز مدعوین ویژه از سازمان منطقه آزاد کیش در محل سالن همایش های بین المللی خلیج فارس برگزار شد. مصوبات مهم این جلسه عبارت بودند از قیمت گذاری سهام شرکت پس از ارزیابی مجدد و تصمیم گیری در خصوص سود سهامداران.

بر همین اساس پس از ارزیابی مجدد دارایی های شرکت، ارزش سهام 50 تایی شرکت مبلغ 325 میلیون ریال می باشد. همچنین برای نخستین بار از زمان تاسیس شرکت تا کنون با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سهامداران شرکت، پنجاه درصد از سود قابل تقسیم بین سهامدران توزیع خواهد شد.

سایر مصوبات و تکالیف کلی مجمع پس از ثبت در اداره ثبت شرکت های جزیره کیش جهت اطلاع سهامداران و سایر ذینفعان شرکت در سایت بارگذاری خواهد شد.