معرفی شرکت

تعاون یعنی یاری کردن یکدیگر، و چه همیاری نیکوتر از اینکه در راستای منفعت جمعی و بهره مند شدن قشر وسیعی از کارمندان و کارگران تلاشگر جامعه باشد و این ایده سرآغازی شد برای شروع به کار شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش .
امروز با گذشت 6 سال از حیات سازمانی شرکت و پس از تثبیت ساختار آن به عنوان یکی از مهمترین همکاران اقتصادی سازمان منطقه آزاد در بخش خصوصی ، زمان گسترش فعالیت های اقتصادی و رفاهی فرا رسیده است.

تعاون یعنی یاری کردن یکدیگر، و چه همیاری نیکوتر از اینکه در راستای منفعت جمعی و بهره مند شدن قشر وسیعی از کارمندان و کارگران تلاشگر جامعه باشد و این ایده سرآغازی شد برای شروع به کار شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش .
امروز با گذشت 6 سال از حیات سازمانی شرکت و پس از تثبیت ساختار آن به عنوان یکی از مهمترین همکاران اقتصادی سازمان منطقه آزاد در بخش خصوصی ، زمان گسترش فعالیت های اقتصادی و رفاهی فرا رسیده است.
پاسخگویی سریع و درخور شأن به درخواست های پرسنل و سهامداران – شفافیت عملکرد و تصمیمات ، بهره گیری از خرد جمعی در راستای انتفاع تمامی سهامداران و پرسنل اولویت های آتی شرکت خواهند بود .
امید که دست در دست یکدیگر یکدل و همراه به اهداف جمعی و والای خود ، جامه عمل بپوشانیم ، که خواستن توانستن است.