کمک های غیرنقدی شش ماهه اول سال 1398 پرسنل تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش پرداخت شد.

کمک های غیرنقدی شش ماهه اول سال 98 پرسنل تعاونی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه پرداخت شد.

به اطلاع پرسنل محترم شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش می رساند که کمک های غیر نقدی مصوب جهت شش  ماه اول سال 98 از سوی کارفرمایان مبلغ 17،400،000 ریال تعیین شده، که ماهانه 1،900،000 ریال آن در قالب بن خواروبار پرداخت می شود. تفاوت مبلغ دریافتی طی 6 ماه و مصوبه سازمان منطقه آزاد کیش به میزان 6،000،000 ریال به طور یکجا به حساب پرسنل تعاونی شاغل در سازمان واریز شده و سایر پرسنل در اسرع وقت از این کمک ها بهرمند خواهند شد.